Regulamin PZK2


Regulamin gry Planeta Zapomnianych Książek

 1. Gra jest organizowana przez Fundację To My. Głównymi partnerami Fundacji są Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku i Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Gra jest dofinansowana ze środków Programu „Odkryj e-wolontariat” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Dobra Sieć.
 2. Gra trwa od 22 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Organizatorzy mogą przedłużyć jej trwanie bez podawania przyczyn.
 3. Graczem może zostać każdy, kto spełni wymagania niniejszego regulaminu.
 4. Graczem może też zostać przedstawiciel Fundacji To My, ale nie odbierze on żadnej z głównych nagród, niezależenie od liczby bookcoinów, które zdobędzie w grze. Takim graczem jest Kontroler.
 5. Graczem zostaje się po zalogowaniu do gry na stronie: http://planeta-zk.pl/wp-login.php
 6. Wcześniej gracz musi się zarejestrować na stronie: http://planeta-zk.pl/rejestracja/. Przejście procesu rejestracji oznacza, potwierdzenie, ze gracz zna i akceptuje regulamin gry Planeta Zapomnianych Książek i zgadza się na otrzymywanie informacji o grze drogą mailową.
 7. Gra składa się z różnych poziomów i misji, które gracz może wykonywać po osiągnięciu odpowiedniego poziomu. Są one opisane w zakładce Misje / Misje Kanrak (otwarte).  Będą aktualizowane w trakcie trwania gry. Wszystkie opisy, zmiany i nowe misje stają się automatycznie obowiązującymi elementami regulaminu. Niektóre misje można wykonywać określoną liczbę razy. Mogą tu być np. limity dzienne, tygodniowe albo miesięczne. Gracze mogą wykonywać też różne aktywności w mediach społecznościowych. Są one opisane w zakładce “Jak grać” / “Lista punktowanych aktywności”.
 8. Wyniki wszystkich misji są dostępne w zakładkach “Galerie Kanrak” i “Ranking graczy“. W trakcie trwania gry miejsca prezentacji wyników misji mogą się zmieniać, szczególnie,  gdy będą powstawały nowe misje, o czym jest mowa w punkcie 7 regulaminu.
 9. Pytania i wątpliwości związane z grą gracze i bibliotekarze mogą wyjaśniać u głównego organizatora gry zwanego też kontrolerem, którym jest Elżbieta Maruszczak (tel. +48 606 838 546, e-mail: elam@wbp.olsztyn.pl). Pomocni mogą też być wyznaczeni pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Są oni wymienieni w zakładce “Start”/  “Organizatorzy”.
 10. Odbiór którejkolwiek z nagród (głównych i drobnych) jest możliwy dopiero po wydrukowaniu, podpisaniu przez gracza i dostarczeniu do głównego organizatora gry oświadczenia w formie elektronicznej (skan albo zdjęcie), w którym gracz poda swoje prawdziwe dane.
  • oświadczenie dostępne jest pod adresem: https://docs.google.com/document/d/1tNDOkfact6lvcQfA49zJ-yuWs9aunQrnrSZfcw0RFLk/edit?usp=sharing
   oświadczenie należy wysłać mailem na adres fundacjatomy@gmail.com.
  • jeżeli oświadczenie nie wpłynie najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego gry – nagroda zostanie przyznana kolejnemu graczowi w rankingu. Poprzedni okres rozliczeniowy skończył się 31 marca 2016 r. Następny 30 czerwcaa 2016 r.
  • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie oświadczenia lub błędy popełnione przez dostawcę, którego wybrał gracz.
  • oświadczenia można dostarczać w każdym dniu trwania gry, również bezpośrednio po dokonaniu rejestracji i logowania na stronie gry.
  • jeżeli gracz dostarczył oświadczenie w poprzedniej edycji gry – teraz też musi to zrobić. Obecne oświadczenie zawiera inne dane.
 11. Gracze rywalizują o nagrody główne ze wszystkimi graczami zarejestrowanymi w grze.
 12. Gracze mogą tworzyć własne Drużyny i mogą się zapisywać do Drużyn innych Graczy. Poszczególne Drużyny mogą mieć własne – dodatkowe – systemy nagród oraz zasady, na jakich można się do nich zapisywać. Powstanie Drużyny i jej zasady oraz misje musi zaakceptować kontroler. Każdy gracz może wybierać swoje Drużyny podczas rejestracji na stronie gry albo później – z panelu użytkownika. Gracz może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w danej Drużynie.
 13. Nagrody (główne, drobne i dodatkowe) w grze są przyznawane zgodnie z zasadami opisanymi na stronie “Nagrody” w zakładce “Start”.
 14. W ciągu trzech kolejnych edycji gry jedna osoba nie może otrzymać takiej samej nagrody głównej (np. tablet, czytnik e-booków, pendrive) – niezależnie od tego jaką nazwę gracza przyjmie ani w jakiej drużynie gra. Teraz trwa czwarta edycja gry, planujemy kolejne. Jeżeli zaistnieje sytuacja opisana powyżej – graczowi zostanie przyznana nagroda przewidziana za kolejne miejsca w grze. Jeżeli okaże się, że i tę kolejną nagrodę gracz otrzymał w poprzednich edycjach – będzie mógł sobie wybrać trzy nagrody drobne z puli tych nagród, pod warunkiem, że pula nie będzie pusta. W ciągu jednej edycji gry jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę główną.
 15. W tej edycji gry nagrody główne będą przyznawane na koniec wyznaczonych okresów rozliczeniowych (wskazanych w punkcie 10. regulaminu) graczom, którzy zdobędą największą liczbę bookcoinów (waluta gry). Pierwszy raz przyznaliśmy nagrody według stanu rankingu 31 marca 2016 r. Laureaci zostaną ogłoszeni w zakładce Aktualności gry i/lub na fanpejdżu gry: https://www.facebook.com/planetazk/ . Nagrody główne będzie można odebrać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku lub u głównego organizatora gry. W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą zostać odebrane przez pełnomocnika laureata (po dostarczeniu stosownego pełnomocnictwa uzgodnionego z organizatorami gry. Organizatorzy nie muszą ponosić kosztów wysyłki nagród, szczególnie poza granice Polski. Organizatorzy mogą wysłać nagrody na koszt odbiorcy – odbiorca płaci za przesyłkę.
 16. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 10.
 17. Gracze oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do zamieszczanego w grze materiału  lub mają zgodę właściciela tychże praw na wykorzystanie zamieszczonych materiałów oraz, że wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przyjmują na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora gry. Gracze  zgadzają się na publikowanie zamieszczonych materiałów przez Organizatora gry na wszelkich polach eksploatacji, zgodnych z działalnością statutową Organizatora. Gracze oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania zrealizowanych przez nich materiałów na wszelkich polach eksploatacji.
 18. Gracze, którzy biorą udział w grze w lutym 2016 r. zgadzają się na możliwe niedoskonałości działania wszystkich mechanizmów gry w tym miesiącu. Ma ona wtedy charakter testowy – sprawdzający nowy system. W lutym organizatorzy też dołożą starań, aby poszczególne misje i aktywności graczy przynosiły zakładane i opisane rezultaty. Dopuszczają jednak możliwość błędów, które gracze pomogą zidentyfikować.Organizatorzy nie gwarantują, że wszystkie ewentualne błędy naprawią wstecznie, a gracze się na to zgadzają rozpoczynając grę w tym miesiącu.
 19. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu bez podawania przyczyn.